1. حسین کارشکی , کاربرد فراشناخت در برنامه های درسی مبانی نظری و الگوها , مهندسی اصلاحات در آموزش و پرورش , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 2. حسین کارشکی , جایگاه تفکر نقاد در برنامه های درسی رشته های علوم تربیتی , اولین همایش تحلیل و تنظیم نظام علوم تربیتی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. حسین کارشکی , تحول اخلاقی مبنایی برای تعلیم وتربیت اسلامی , تعلیم و تربیت اسلامی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. رضا سلطانی شال , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , حسین کارشکی , حسین بافنده , نوجوان و کیفیت زندگی در مدرسه , چهارمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. حسین کارشکی , فاطمه مؤمنی مدوار , نقش خودکنترلی در گرایش به مصرف مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد , دومین همایش روانی اعتیاد و آسیبهای روانی اجتماعی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. مژگان رضائی , حسین کارشکی , مقایسه اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی در میان دانشجویان ایرانی و افغانستانی , ششمین کنگره سراسری بهداشت روانی دانشجویان , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. حسین کارشکی , نقش خودتنظیمی در یادگیری غیر رسمی , اولین همایش آموزش و یادگیری غیر رسمی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. حسین کارشکی , سازنده گرایی اجتماعی و یادگیری الکترونیکی , سومین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. فریده نظرزاده رمضانی , فاطمه میردورقی , حسین کارشکی , نقش صفات شخصیتی در خودتنظیمی هیجانی دانشجویان , ششمین کنفرانس سراسری بهداشت روان دانشجویان , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. حمیده پاک مهر , حسین جعفری ثانی , محمود سعیدی رضوانی , حسین کارشکی , کیفیت تدریس در آموزش عالی: آموزش یا پژوهش؟ , اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. حسین کارشکی , مریم باغانی , مقایسه نقش معلمان در محیط همزمان و غیر همزمان در یادگیری الکترونیکی , چهارمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. حسین کارشکی , منیره صالحی , مقایسه سازگاری و ادراکات کیفیت کلاسی در دانش آموزان نظری و فنی-حرفه ای , جهارمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 13. فاطمه ارفع بلوچی , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , ضرورت نیازسنجی پژوهشی در پژوهش های سازمانی , دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 14. علی رجائی , سیدجواد کریمیان ناری , سیدامیر امین یزدی , حسین کارشکی , بررسی وضعیت بهداشت روانی دانش آموزان دبستانی , اولین همایش پژوهش و درمان در روان شناسی بالینی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 15. صدیقه صمصامی , حسین کارشکی , انگیزش و یادگیری الکترونیکی , چهارمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 16. اکرم خوارزمی , حسین کارشکی , محمدسعید عبدخدائی , نقش انگیزه درونی، کیفیت اطلاعات و قابلیت کاربرد در رضایت یادگیرنده الکترونیکی , اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 17. حسین کارشکی , فاطمه ارفع بلوچی , رواسازی و آزمون ساختار عاملی پرسش‌نامه کیفیت کلاس درس در دانش آموزان , اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 18. حسین کارشکی , هوشنگ گراوند , سیدعلی اکبر حسینی , محمدصادق میری , رابطه جهت گیری مذهبی (بیرونی و درونی) با انگیزش تحصیلی , اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 19. سمیه بهمن آبادی , حسین کارشکی , اعتباریابی پرسشنامه علاقه مندی به پژوهش دانشجویان(RIQ): سنجه عملکرد آموزش پژوهش در دانشگاه ها , چارمین همایش ملی آموزش , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 20. حسین کارشکی , اعظم محمدزاده قصر , نفیسه تقی زاده کرمان , هوشنگ گراوند , رابطه یادگیری خودراهبر و رضایت تحصیلی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی مشهد , اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 21. اکرم خوارزمی , حسین کارشکی , محمدسعید عبدخدائی , نقش نیاز های خود تعیین گری (خود مختاری، شایستگی و ارتباط) در علاقه یادگیرندگان به تداوم یادگیری الکترونیکی , اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 22. حسین کارشکی , سیداحسان افشاری زاده , حمید ناصریان حاجی آبادی , بررسی نقش کیفیت زندگی بر ابعاد سازگاری دانش آموزان دبستان , اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 23. مهدی حاجی شمسائی , حسین کارشکی , سیدامیر امین یزدی , نقش خود تنظیمی در سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر , اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 24. حسین کارشکی , فرح هاشمی , مریم السادات کیافر , نقش باورهای امید در پیش بینی انگیزش تحصیلی دانشجویان , اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 25. مرضیه بهرامی قهنویه , حسین کارشکی , برسی و مقایسه هوش هیجانی و خودتنظیمی دانشجویان کارشناسی ارشد علوم انسانی و مهندسی , اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم وتربیت , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 26. فاطمه شریفی , حسین کارشکی , بررسی رابطه ادراک سبکهای فرزندپروری والدین با خودتنظیمی خودمختارانه دانش آموزان دختر و پسر , اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت. , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 27. حسین کارشکی , هوشنگ گراوند , نقش جهت گیری مذهبی دانشجویان در نگرش آنها نسبت به سالمندان , اولین همایش بین المللی روانشناسی ، دین و فرهنگ , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 28. حسین کارشکی , پرورش مهارت‌های تفکر انتقادی با استفاده از روش حل مسأله , اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم وتربیت , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 29. حسین کارشکی , هوشنگ گراوند , بررسی قابلیت اعتماد و اعتبار پرسشنامه ی نگرش نسبت به سالمندان کوگان , اولین کنگره روانشناسی اجتماعی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 30. شیما شیخ , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , ابراهیم قیم حسنخانی , حسین کارشکی , نقش باورهای مربوط به ادراک درد بر کیفیت زندگی بیماران کمر درد مزمن , اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 31. حمیده پاک مهر , حسین کارشکی , نقش خودکارآمدی در باورهای فرا شناختی دانشجویان , اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم وتربیت , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 32. هوشنگ گراوند , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , نقش عوامل اجتماعی بر تجربه پژوهشی (طرز فکر پژوهشی و طرز فکر دانشگاهی) دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد , پنجمین همایش بین المللی توسعه تحصیلات تکمیلی، فرصت ها و چالش ها , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 33. منیره صالحی , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , مقایسه خودکارآمدی و عملکرد پژوهشی دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه فردوسی مشهد , پنجمین همایش بین المللی توسعه تحصیلات تکمیلی، فرصت ها و چالش ها , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 34. حسین مومنی مهموئی , حسین کارشکی , مرتضی پردل , موانع و راهبردهای موجود بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقطع ابتدایی شهرستان گناباد , فناوریهای نوین در تعلیم و تربیت , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 35. زینب شیرزاد , بهروز مهرام , حسین کارشکی , جایگاه توجه به پرورش روحیه پزوهشگری در ارزیابی عملکرد مدیران آموزشی و استادان راهنمای رساله و پایان نامه , ششمین همایش ارزیابی کیفیت در نظامهای دانشگاهی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 36. منیره صالحی , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , دانشجویان برای چه پژوهش می کنند؟ (مقایسه سبکهای انگیزش پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده های مختلف) , پنجمین همایش بین المللی توسعه تحصیلات تکمیلی، فرصت ها و چالش ها , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 37. رابعه اکرمی , حسین کارشکی , مرتضی کرمی , بررسی تخصص پژوهش معلمان: گامی در جهت سند تحول بنیادین , همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 38. طاهره سلمانی ها , حسین کارشکی , ارزیابی برداشتهای درست و نادرست از نقش دانش علوم اعصاب در آموزش و پرورش , دومین همایش ملی روان شناسی تربیتی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 39. سیده زهرا هاشمی , حسین کارشکی , نقش آینده نگری در انگیزش و عملکردیادگیرنده: جستجوی ریشه های عملکرد و انگیزش در دورنمای آینده , دومین همایش ملی روان شناسی تربیتی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 40. رابعه اکرمی , حسین کارشکی , مرتضی کرمی , بررسی فرصت ها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی پژوهشی معلمان , دومین همایش ملی روان شناسی تربیتی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 41. فرزانه صانعی , حسین کارشکی , علی غنائی چمن آباد , اثربخشی آموزش حرکات موزون ورزشی همراه با آموزش ویژه در بهبود دقت و نارسانویسی دانش آموزان دارای اختلال دیکته مناطق روستایی , دومین همایش ملی روان شناسی تربیتی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 42. فرزانه صانعی , حسین کارشکی , علی غنائی چمن آباد , اثربخشی بازآموزی اسنادی همراه با آموزش ویژه در بهبود حافظه دیداری و حافظه شنیداری دانش آموزان دارای اختلال دیکته مناطق روستایی , دومین همایش ملی روان شناسی تربیتی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 43. سیده کلثوم رضائی اصل , مرتضی کرمی , حسین کارشکی , سیدجواد قندیلی , بررسی مدل فرایندی آندراگوژی در آموزش ضمن خدمت , اولین همایش ره آوران آموزش , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 44. حسین کارشکی , حمیده پاک مهر , اعظم محمدزاده قصر , نظریه فازی و تغییر در برنامه درسی: کاربرد منطق فازی در تدریس , همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 45. حسین کارشکی , رابعه اکرمی , مرتضی کرمی , بررسی تخصص پژوهشی معلمان: گامی در جهت تحقق سند بنیادین آموزش و پرورش , همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 46. بهروز مهرام , یونس طاطاری , حسین کارشکی , بررسی رابطه بین مولفه های محیط آموزشی ـ پژوهشی و انگیزش پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد , دومین کنفرانس ملی و نهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 47. طاهره عبداللهی گل , مرتضی کرمی , حسین کارشکی , سنجش اصیل؛ راهکاری برای بهبود کیفیت نظام آموزش عالی , کنگره ملی آموزش عالی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 48. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مینا فردی , حسین کارشکی , بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر افزایش عزت نفس نوجوانان دانش آموز مدرسه شبانه روزی , ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 49. مریم السادات کیافر , حسین کارشکی , جهت گیری هدفی و سلامت روان با میانجیگری هیجانات تحصیلی منفی فعال و غیرفعال , کنگره ملی روانشناسی اجتماعی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 50. زکیه عادلی پور , بهروز مهرام , حسین کارشکی , جایگاه پژوهش محوری در فرایند تدریس معلمان ابتدایی , کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روان شناسی، مشاوره و علوم تربیتی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 51. محبوبه صفری , حسین کارشکی , بهروز مهرام , ساخت و اعتباریابی پرسشنامه رفتار جامعه علمی , دومین کنفرانس ملی سنجش و ارزشیابی علم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 52. محمد کوهی , حسین کارشکی , بهروز مهرام , رابطه بین خودتنظیمی پژوهشی با عملکرد پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد , سومین کنفرانس ملی روان شناسی و علوم تربیتی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 53. مینا فردی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , حسین کارشکی , بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش اضطراب اجتماعی نوجوانان دانش آموز مدرسه شبانه روزی , ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 54. محمد کوهی , حسین کارشکی , بهروز مهرام , نقش خودتنظیمی در فعالیت های پژوهشی: مروری بر مدل های خودتنظیمی , سومین کنفرانس ملی روان شناسی و علوم تربیتی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 55. رویا پورحاجی , حسین کارشکی , بهروز مهرام , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , میزان انطباق آیین نامه های اصول اخلاق پژوهش دانشگاهی با آموزه های اخلاقی از منظر اسلام , همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی (ره) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 56. زهره جاویدی , حسین کارشکی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , اثربخشی کتاب تفکر و پژوهش بر ارتقای مهارت پژوهشی، روحیه پژوهشگری دانش آموزان ششم ابتدایی , کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 57. محمود فیروزیان اصل , حسین کارشکی , مجتبی بذرافشان مقدم , بررسی جو سازمانی دانشگاه مازندران ازدیدگاه مدیران و اعضای هیات علمی , دومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 58. مریم جان فداه دربادام , سیدامیر امین یزدی , حسین کارشکی , بررسی نقش شیوه های فرزندپروری مادر بر رشد هیجانی کارکردی کودکان زیر سه ونیم سال , نخستین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 59. حسین کارشکی , فاطمه حقدادی , مجتبی بذرافشان مقدم , شناسایی مؤلفه های بازخورد بر اساس الگوی سایبرنتیک , دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 60. حسین مهموئی , حسین کارشکی , طاهره عزیزی فرد , علی اکبر عجم , نقش آگاهی معلمان از روش های نوین تدریس و انگیزش شغلی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان , اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 61. حسین حسینی , حسین کارشکی , زهره جنگجو , اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی در کنترل کودکان پرخاشگر کم توان ذهنی آموزش پذیر , نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 62. حسین مومن مهموئی , حسین کارشکی , زهرا الهی شیروان , بررسی عوامل موثر براجرای برنامه های درسی دردوره ابتدایی , همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 63. سیده مریم مشیریان فراحی , حسین کارشکی , سیدمحمدمهدی مشیریان فراحی , ویژگی هایی شخصیتی، استرس شغلی و فرسودگی شغلی در پرستاران شهر مشهد: یک مطالعه همبستگی , چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 64. محمود فیروزیان اصل , مجتبی بذرافشان مقدم , حسین کارشکی , بررسی سازمان یادگیرنده در دانشگاه مازندران از دیدگاه مدیران و اعضاء هیئت علمی , دومین همایش ملی علوم مدیریت و برنامه ریزی، آموزش و استاندارد سازی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹