لیست پایان نامه ها
ردیف عنوان پایان نامه مقطع نام دانشجو تاریخ دفاع
1    بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر هوش عملی ورفتار سازشی کودکان پیش دبستانی            0000-00-00
2    نقش دانشگاه در ادراکات محیطی و خودتنظیمی دانشجویان دانشگاه فردوسی            0000-00-00
3    رواسازی فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی نئو و رابطه آن با اهداف پیشرفت یادگیرندگان            0000-00-00
4    ارزیابی برنامه درسی اجراشده در دوره کارشناسی علوم تربیتی (گرایش پیش دبستانی و دبستانی) دانشگاه فردوسی مشهد و پیشنهاد برنامه درسی جدیدی            0000-00-00
5    عوامل و فرایندهای روانی-اجتماعی فعالیت در شبکه های اجتماعی مجازی: نقش شخصیت، نیازهای پایه و سرمایه اجتماعی            0000-00-00
6    بررسی رابطه ی تمایزیافتگی خود با تیپ های شخصیتی A,Bدر خانواده ی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و مقایسه آن با افراد عادی    کارشناسی ارشد    ربیعی, سپیده    0000-00-00
7    ویژگی های روانسنجی پرسشنامه ارزشهای فعال توانمندیهای شخصیت            0000-00-00
8    بررسی ویژگی های روانسجی پرسشنامه درگیری تحصیلی در آموزش عالی            0000-00-00
9    ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تنظیم هیجانی بین فردی            0000-00-00
10    اشتراک نظر در قلمروهای نظری و حرفه ای روانشناسی تربیتی از منظری بین و درون رشته ای            0000-00-00
11    بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس خرد3D-WS-12            0000-00-00
12    شناسایی منابع استرس در محیطهای دانشگاهی و ارزیابی وضع موجود دانشگاه فردوسی مشهد: ساخت و اعتباریابی مقیاس استرس دانشگاهی            0000-00-00
13    ارزشیابی دوره های آموزشی نظری و عملی کیفیت در شرکت صنعتی نیروگستران خراسان بر مبنای مدل کرک پاتریک    کارشناسی ارشد    رئیسی نافچی, لیلا    2010-07-04
14    رابطه ویژگیهای شغلی و رضایت شغلی از طریق جو سازمانی    کارشناسی ارشد    لطف آبادی, زهرا    2011-02-23
15    نقش تیپ شخصیتی D و هوش هیجانی با میانجی گری استرس ادراک شده و راهبرد های مقابله ای در کیفیت زندگی بیماران قلبی    کارشناسی ارشد    سلطانی شال, رضا    2011-03-15
16    تأثیر ویژگی های کارآموز، طراحی آموزشی و محیط کاری بر انتقال یادگیری در سازمان های صنعتی (مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو خراسان)    کارشناسی ارشد    جودی قاسم کندی, بابک    2011-04-19
17    کیفیت تدریس مجازی استادان بر اساس جهت گیری‌های برنامه درسی آنان در نظام آموزش عالی ایران و ارائه الگوی تدریس مجازی مطلوب    دکتری (Ph.D)    اکبری بورنگ, محمد    2011-04-26
18    تأثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی برحل مسأله شناختی و اجتماعی در کودکان پیش دبستانی    کارشناسی ارشد    جلوه گر, افسانه    2011-05-28
19    نقش کنش های اجرایی در تحول درک خطرات ترافیکی    کارشناسی ارشد    هاشمی جوزدانی, محبوبه    2011-06-05
20    مقایسه اضطراب امتحان، اضطراب اجتماعی و تفکر غیر منطقی در اوایل و اواخر نوجوانی    کارشناسی ارشد    بهرامی قهنویه, مرضیه    2011-06-08
21    نقش نیازهای اساسی خودتعیین گری، کیفیت اطلاعات و قابلیت کاربرد در علاقه به تداوم یادگیری الکترونیکی    کارشناسی ارشد    خوارزمی, اکرم    2011-06-10
22    نیازسنجی و اولویّت‌یابی نیازهای پژوهشی معلمان مقطع متوسطه شهر مشهد، و ارزیابی از پیشنهادات کاربردی طرح‌های پژوهشی خاتمه یافته و اولویت‌های پژوهشی مصوب در آموزش و پرورش خراسان رضوی    کارشناسی ارشد    ارفع بلوچی, فاطمه    2011-07-05
23    رابطه سبک های یادگیری و درگیری تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    کارشناسی ارشد    زرنک, رمضانعلی    2011-07-05
24    نقش ادراک از کیفیت تدریس اساتید در تفکر انتقادی دانشجویان علوم تربیتی    کارشناسی ارشد    پاک مهر, حمیده    2011-07-15
25    طراحی الگوی برنامه درسی هنر دوره راهنمایی تحصیلی    دکتری (Ph.D)    صابری, رضا    2011-09-21
26    بررسی درگیری تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان بر اساس ترجیح سبک تدریس آنان    کارشناسی ارشد    کردافشاری, فاطمه    2011-10-18
27    ساخت و اعتباریابی مقیاس روحیه ی پژوهشی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مشهد    کارشناسی ارشد    شیرزاد, زینب    2011-11-16
28    بررسی اثربخشی آموزش خلاقیت مادر- کودک برخلاقیت کودکان و خودکارآمدی والدگری مادران کودکان پیش دبستانی    کارشناسی ارشد    جمالی نژادحلیمه جانی, راضیه    2011-11-26
29    نقش میانجی‌گرانه راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان و تنظیم هدف در رابطه ویژگی‌های شخصیتی با کیفیت زندگی بیماران سرطانی    کارشناسی ارشد    بهرامی, بتول    2012-02-14
30    نقش عوامل اجتماعی و محیط آموزشی- پژوهشی دانشگاه بر خودکارآمدی پژوهشی و عملکرد آموزشی-پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد    کارشناسی ارشد    گراوند, هوشنگ    2012-04-11
31    آزمون مدل علّی نقش ویژگی‌های شخصیتی و شغلی در پیش بینی تعهد سازمانی معلمان مدارس ابتدایی دخترانه دولتی شهر سبزوار    کارشناسی ارشد    ناوی, زهرا    2012-04-19
32    نقش کمال گرایی و فراشناخت در فرسودگی شغلی دبیران مقطع راهنمایی شهرستان شیروان    کارشناسی ارشد    سبزپری, حسین    2012-05-13
33    شناسایی موانع مدیریت تغییر در مجتمع های آموزشی و پرورشی نیشابور    کارشناسی ارشد    رجب پور, حسین    2012-06-06
34    مقایسه‌ی میزان و رابطه‌ی هیجان‌خواهی با خودتنظیمی در نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر مشهد    کارشناسی ارشد    رضازاده, سیده مهسا    2012-06-12
35    طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر DIR جهت دانش آموزان آسیب دیده شنوایی دوره اول دبستان    دکتری (Ph.D)    شالیان, رحیم    2012-06-18
36    رابطه درماندگی آموخته شده با پیشرفت تحصیلی با میانجی گری اهمالکاری تحصیلی و اضطراب امتحان    کارشناسی ارشد    امیریان, سیده خدیجه    2012-06-24
37    بررسی رابطه ی سبک فرزند پروری با سبک تفکر و راهبرد های مقابله ای    کارشناسی ارشد    جلایر, نعیمه    2012-07-01
38    تعیین میزان پیش بینی اثربخشی برنامه های آموزش ضمن خدمت معلمان از طریق توجه به عناصر مدل فرایندی آندراگوژی    کارشناسی ارشد    رضائی اصل, سیده کلثوم    2012-07-03
39    مقایسه ی اثربخشی مدل های طراحی آموزشی سازنده گرا (جاناسن) و سیستمی (مریل) در طراحی محیط های یادگیری مساله محور در آموزش ضمن خدمت معلمان    کارشناسی ارشد    فیروزی, زهرا    2012-07-03
40    بررسی اثربخشی آموزش ارتباط بازی محور به مراقبان به شیوه cprt برکیفیت تعامل مراقب-کودک و ناایمنی دلبستگی کودکان پسر بی سرپرست و بد سرپرست مقیم خانه های کودک    کارشناسی ارشد    معدنی, صدیقه    2012-07-10
41    بررسی نیمرخ مشکلات رفتاری- هیجانی دانش آموزان و جو مدرسه در مدارس عادی و استعدادهای درخشان    کارشناسی ارشد    بخشی, نگین    2012-07-14
42    بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد کارکنان در آموزش و پرورش شهرستان کاشمـر    کارشناسی ارشد    داروغه عارفی, زهرا    2012-07-14
43    اثر بخشی گروه درمانی شناختی - رفتاری بر بهبود عملکرد شناختی، هیجانی خانوادگی مادران و افزایش خود کارآمدی و عزت نفس دختران نوجوان    کارشناسی ارشد    حسینی, شکیبا    2012-11-06
44    ساخت و اعتباریابی آزمون شرم در دانشجویان دانشگاه های فردوسی و پیام نور مشهد    کارشناسی ارشد    نجفی, سیده فاطمه    2012-11-06
45    بررسی وضعیت موجود ظرفیت پژوهشی نظام آموزشی برای انجام پژوهش توسط معلمان و نیازسنجی آموزش پژوهش به معلمان ابتدایی شهر مشهد    کارشناسی ارشد    اکرمی, رابعه    2012-11-10
46    مقایسه اثربخشی مداخلات فلورتایم و آموزش نظریه ذهن در کاهش پرخاشگری، بهبود رابطه ی مادر- کودک و بهبود نظریه ذهن در کودکان پرخاشگر پیش دبستانی    کارشناسی ارشد    کیافر, مریم السادات    2012-12-20
47    نقش سبک های فرزند‌پروری و بازداری شناختی در خلاقیت کلامی و شکلی کودکان دبستانی    کارشناسی ارشد    رحیمی, محّدثه    2013-01-08
48    نقش محیط های اجتماعی خودتعیین گرانه (خانه، مدرسه و دوستان) بر جهت گیری هدفی دانش آموزان    کارشناسی ارشد    ثانوی گروسی, فاطمه    2013-01-20
49    بررسی نقش محیط آموزشی پژوهشی با میانجی گری باورهای پژوهشی و علاقه مندی پژوهشی در تجربه‌ی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی    کارشناسی ارشد    اسمعیلی ایولی, آرزو    2013-01-28
50    بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی برکاهش اضطراب اجتماعی و افزایش عزت نفس دانش آموزان مدرسه شبانه روزی    کارشناسی ارشد    فردی, مینا    2013-01-30
51    نقش میانجی خودتنظیمی هیجانی در رابطه بین جو عاطفی خانواده و مهارت های اجتماعی نوجوانان: آزمون یک الگوی علی تحولی    کارشناسی ارشد    موحدی راد, هانیه    2013-02-03
52    اثربخشی روش دانش آموز محور دبستان میزان در مقایسه با مدارس عادی بر مهارت های اجتماعی و مولفه های عاطفی در شهر تهران    کارشناسی ارشد    افشاری زاده, سیداحسان    2013-03-11
53    نقش سوگیری های اسنادی و خصومت در میانجی گری رابطه بین سبکهای دلبستگی و پرخاشگری نوجوانان پسر دوره راهنمایی شهر مشهد    کارشناسی ارشد    ناصریان حاجی آبادی, حمید    2013-04-22
54    بررسی نقش نیاز های خود تعیین گری در نگرش و انگیزش اخلاق پژوهشی دانشجویان مقطع دکتری تخصصی دانشگاه فردوسی مشهد    کارشناسی ارشد    برسلانی, مسیح اله    2013-04-24
55    رابطه ی بین آگاهی های فراشناختی و سبک های یادگیری با خود تنظیمی و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستانی مشهد    کارشناسی ارشد    سربازوطن, طاهره    2013-04-29
56    رابطه رشداخلاقی ومنابع اقتدار اخلاقی با نگرش نسبت به رابطه با جنس مخالف ووضعیت تحصیلی در دختران نوجوان شهر مشهد    کارشناسی ارشد    اسکافی نوغانی, خدیجه    2013-05-13
57    بررسی تأثیر آموزش تلقینی بر پیشرفت تحصیلی    کارشناسی ارشد    طباطبائی, سیدمحمدصادق    2013-05-26
58    نقش میانجیگری پیامدهای موردانتظار پژوهشی در رابطه روحیه پژوهشی و حمایت استادان از استقلال پژوهشی با انگیزش پژوهشی دانشجویان    کارشناسی ارشد    میری, محمدصادق    2013-06-12
59    نقش ساختار ارزشیابی کلاسی ادراک شده و جهت گیری پژوهشی دانشجویان در انگیزش پژوهشی آنان    کارشناسی ارشد    حیدرزاده, محسن    2013-06-12
60    سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد و ارائه راهکارهای لازم برای پیاده سازی آن    کارشناسی ارشد    تکافی, فاطمه    2013-06-26
61    طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی پرورش خلاقیت در دوره ابتدایی آموزش و برورش جمهوری اسلامی ایران    دکتری (Ph.D)    رجبی باغدار, احمد    2013-09-16
62    بررسی وضعیت بهره وری دانشی در پژوهشکده های مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد    کارشناسی ارشد    منتظری, ساناز    2013-10-09
63    بررسی رابطه باورهای فراشناختی و خودکارآمدی با میزان خطرپذیری در نوجوانان آسیب دیده بهزیستی    کارشناسی ارشد    شربتی بیارجمندی, زهرا    2013-10-22
64    تدوین سیاهه استانداردهای ارزیابی از آزمون‌ها در تحقیقات علوم تربیتی و روانشناسی و ارزیابی کاربرد آن در پایان‌نامه‌ها و گزارش‌های پژوهشی انتشار یافته    کارشناسی ارشد    محمدتقی زاده, نسرین    2013-10-29
65    طراحی و ارزیابی ساختار عاملی مقیاس همکاری‌های‌ علمی در پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد    کارشناسی ارشد    غلباش قره بلاغی اینالو, سمانه    2013-11-19
66    بررسی محتوای کتاب تفکر و پژوهش و تأثیرآن بر ارتقای مهارت پژوهشی، روحیه پژوهشگری و نگرش انتقادی دانش آموزان ششم ابتدایی    کارشناسی ارشد    جاویدی, زهره    2013-12-21
67    هیپنوتیزم درمانی شناختی رفتاری هراس اجتماعی :یک مطالعه چند ازمودنی    کارشناسی ارشد    جلیلیان صفارپور, مجید    2014-01-26
68    نقش هوش هیجانی و جنسیت در انطباق غمخواریِ معلمان مقطع متوسطه شهر مشهد با غمخواری ادراک شده دانش آموزان آنها    کارشناسی ارشد    احمدی, زهرا    2014-01-27
69    تعیین رابطه بین ارضای نیازهای اساسی خودتعیین گری (استقلال، شایستگی و ارتباط) و کیفیت زندگی کاری معلمان مقطع ابتدایی شهرستان خواف    کارشناسی ارشد    نورپوررودی, علیرضا    2014-02-19
70    مقایسه اثربخشی بازآموزی اسنادی و آموزش حرکات موزون ورزشی همراه با آموزش ویژه در کاهش اختلال دیکته دانش آموزان مناطق روستایی    کارشناسی ارشد    صانعی, فرزانه    2014-02-24
71    بررسی مقایسه‌ای اثر بخشی رویکرد وجودی‌ بارویکرد شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش اضطراب فراگیر مبتلایان به اعتیاد    کارشناسی ارشد    مهدی زاده نوقند, انوش    2014-04-09
72    بررسی مقایسه ای اثربخشی گروه درمانی معنوی- مذهبی وترکیب آن باطب سنتی برکاهش اضطراب زنان    کارشناسی ارشد    شاهنده, زهرا    2014-04-09
73    بررسی مقایسه‌ای اثربخشی معنادرمانی گروهی و طب سنتی    کارشناسی ارشد    ارجمندی نژاد, زهرا    2014-04-09
74    ضرورت‌ها، موانع و امکان اجرای پژوهش میان‌رشته‌ای در تعلیم و تربیت از منظر پژوهشگران آموزشی و بین‌رشته‌ای با استفاده از روش ترکیبی    کارشناسی ارشد    فروتنیان شهربابکی, عبدالمجید    2014-04-19
75    گرایش‌های پارادایمیک روشی در پژوهشگران آموزشی و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه آمیخته)    کارشناسی ارشد    نظری, صدیقه    2014-05-10
76    اثربخشی آموزش مراقبت معنوی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سلامت معنوی مردان وابسته به مواد آمفتامین    کارشناسی ارشد    انصاری, سمیرا    2014-05-20
77    بررسی تاثیر tDCS ناحیه VMPFC بر زمان واکنش حین انجام آزمون نظریه ذهن و توانایی هوش هیجانی آزمودنی‌های سالم بزرگسال    کارشناسی ارشد    توسلی کفرانی, سجاد    2014-05-21
78    نقش فرصت های آموزشی -پژوهشی و خودکارآمدی پژوهشی درآمادگی های شناختی – عاطفی برای خلاقیت پژوهشی دانشجویان    کارشناسی ارشد    احمدی, شهناز    2014-05-24
79    همبودی تعهد مذهبی، سبک دلبستگی بزرگسالانو شادکامیبا کیفیت روابط زناشویی درزوج های تازه مزدوج    کارشناسی ارشد    یوسفی پور, ریحانه    2014-06-03
80    نقش میانجی گرانه و مستقیم دورنمای آینده در رابطه بین نشانگرهای شخصیتی و معنای زندگی با انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد    کارشناسی ارشد    هاشمی, سیده زهرا    2014-06-09
81    مقایسه اثربخشی قصه گویی و بازی های خلاق مادر -کودک بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی و بهبود رابطه مادر-کودک    کارشناسی ارشد    هوائی, آمنه    2014-06-09
82    مقایسه میزان موفقیت نظارت و راهنمایی آموزشی قبل و بعد از اجرای طرح مجتمع های آموزشی و پرورشی شهرستان مشهد    کارشناسی ارشد    ایروانی, میثم    2014-06-18
83    بررسی نقش ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مولفه های برنامه درسی در پیش بینی میزان انگیزش پژوهشی آن ها    کارشناسی ارشد    طاطاری, یونس    2014-06-21
84    مقایسه سازگاری وخودکارآمدی دانش آموزان نابینا وناشنوا درمدارس ویژه وتلفیقی    کارشناسی ارشد    قریب, مریم    2014-06-23
85    آسیب شناسی پژوهش های علوم تربیتی از حیث رویکرد میان رشته ای    کارشناسی ارشد    هاشمی جزی, فروزان سادات    2014-06-25
86    تاثیر برنامه آموزش خود تنظیمی بر اساس مدل زیمرمن و کواچ بر انگیزش پیشرفت و درگیری تحصیلی    کارشناسی ارشد    پرهیز, سیده مهدیه    2014-06-30
87    نقش ادراک از محیط آموزشی-پژوهشی بر رفتار علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد    کارشناسی ارشد    صفری, محبوبه    2014-07-05
88    رواسازی مقیاس ارزیابی دانش عصب شناختی معلمان و رابطه دانش عصب شناختی معلمان با اثربخشی تدریس آنان    کارشناسی ارشد    سلمانی ها, طاهره    2014-07-07
89    اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر بهبود سطح دلبستگی و سبک خوردن هیجانی در افراد دارای اضافه وزن    کارشناسی ارشد    میرزاده طرقی, الهام    2014-09-18
90    نقش میانجی کمال گرایی پژوهشی در رابطه هویت علمی و اهمال کاری پژوهشی در دانشحویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد    کارشناسی ارشد    غلامی, مهدی    2014-10-11
91    نقش بکارگیری سنجش اصیل( مبتنی بر عملکرد واقعی) در میزان توفیق درس روش تحقیق در احراز شایستگی پژوهشی    کارشناسی ارشد    عبداللهی گل, طاهره    2014-10-20
92    بررسی نقش سبک های هویت در میانجی گری رابطه تعارض والد- نوجوان و انگیزه پیشرفت تحصیلی نوجوانان دبیرستانی شهرستان مشهد    کارشناسی ارشد    زارع, حسن    2014-10-27
93    ارزیابی پروپوزال های کارشناسی ارشد بر اساس شیوه نامه APA و بهره گیری از آن در پایان نامه های تحصیلی رشته های علوم تربیتی و علوم اجتماعی    کارشناسی ارشد    اکبری, زهره    2014-11-26
94    مقایسه کیفیت روابط والدین، عملکرد و ساختار خانواده در کودکان سازگار و ناسازگار    کارشناسی    کارشکی, حسین    2014-12-17
95    مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های حل مسئله به شیوه‌ی شناختی-رفتاری مایکن بام بر ادراک حل مساله و سازگاری دانش آموزان پسر مدارس شبانه روزی با عادی شهرستان باخرز    کارشناسی ارشد    ارخودی قلعه نوئی, مهدی    2014-12-22
96    اثربخشی گروه درمانی هیجان مدار بر تاب آوری و آثار سوگ در زنان مبتلا به سوگ نابهنجار    کارشناسی ارشد    علی پور, مائده    2015-01-13
97    مقایسه ی انگیزش تحصیلی، انگیزش پیشرفت و خودناتوان سازی تحصیلی دختران عادی و بی‌سرپرست مقطع دبیرستان شهر مشهد    کارشناسی ارشد    صادقی سبزواری, مریم    2015-01-31
98    بررسی اثر بخشی آموزش حل‌تعارض بر کاهش احساس‌تنهایی و دلزدگی‌زناشویی زنان خانۀ سلامت شهرداری منطقۀ چهار تهران    کارشناسی ارشد    محسن زاده, عصمت    2015-02-03
99    بررسی رابطه ناگویی هیجانی و تیپ شخصیتی dبا میانجیگری استرس بر میزان فشار خون بیماران قلبی    کارشناسی ارشد    صالح زاده, صبا    2015-02-03
100    نقش میانجی گرانه راهبردهای مقابله ای و ابراز وجود در رابطه بین هیجان خواهی با گرایش به اعتیاد    کارشناسی ارشد    صیادی, حلیمه    2015-02-17
101    طراحی و تدوین ساختار عاملی اضطراب پژوهشی و تدوین پرسشنامه برای آن در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    کارشناسی ارشد    غلامی بورنگ, فاطمه    2015-02-23
102    بررسی اثر بخشی گروه درمانی عقلانی، هیجانی رفتاری(REBT) بر کاهش نشانگان افسردگی، استرس و افزایش خودکارآمدی والدگری مادران کودکان نابینا    کارشناسی ارشد    رنجبراوریمی, عارفه    2015-02-25
103    بررسی نقش سبک دلبستگی مادر بر رشد هیجانی کارکردی کودک با میانجی گری شیوه فرزندپروری مادر در کودکان زیر 3سال    کارشناسی ارشد    جان فداه دربادام, مریم    2015-03-03
104    بررسی اثر بخشی طرحواره درمانی بر کاهش نشانگان شخصیت اجتنابی: مطالعه تک آزمودنی    کارشناسی ارشد    گل, علیرضا    2015-03-03
105    مقایسه اثربخشی روش تدریس پژوهش محور با روش تدریس محتوامحور بر مهارت‌های پژوهشی و اجتماعی دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرستان سرخس    کارشناسی ارشد    سیستانی زاده, فرشته    2015-03-04
106    بررسی نقش نگرش، انگیزش و ویژگی های شخصیتی معلمان در پیش بینی رفتار اشتراک دانش آنان    کارشناسی ارشد    خونیکی درمیان, طیبه    2015-03-11
107    نقش محیط سازنده گرای اجتماعی ادراک شده در انگیزش پیشرفت مدارس متوسطه دوم شهر مشهد: آزمون یک مدل ساختاری علی با میانجی گری یاورهای انگیزشی    کارشناسی ارشد    چوپانکاره, سمیه    2015-03-15
108    رابطه ی سبک های دلبستگی با شدت علائم یائسگی: بررسی نقش میانجی گری احساس گناه جنسی و مکانیزم های دفاعی    کارشناسی ارشد    سیدحسینی, افسانه سادات    2015-04-14
109    بررسی نقش میانجیگرانه خود تنظیمی در رابطه بین سبک مدیریت کلاس با عملکرد تحصیلی دانش آموزان    کارشناسی ارشد    تحقیقی وطنی, بهجت    2015-04-29
110    کاربرد مدل پردازش دوگانه در پیش بینی رفتار خوردن و طراحی مداخله شناختی نوین    دکتری (Ph.D)    مقدس زاده بزاز, مسعود    2015-05-18
111    بررسی اثر بخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان بر کیفیت روابط و سبک زندگی زوجین نابارور    کارشناسی ارشد    یزدانی مهر آبادی, شیما    2015-05-24
112    ارزیابی وضعیت موجود و تعیین راهبرد آموزشی اثربخشِ پرورش شایستگی‌های پژوهشی در برنامه‌ی درسی دوره‌ی دوم ابتدایی    دکتری (Ph.D)    حسین پناه, مهدی    2015-05-31
113    طراحی و سنجش اثربخشی برنامه‌ی آموزش فرزندپروری "واسطه‌گری مبتنی بر رویکرد تحول یکپارچه‌ی انسان" بر بهبود کیفیت رابطه‌ی مادر ـ کودک، باور خودکارآمدی مادر و توانایی حل‌مسأله‌ی شناختی کودک    کارشناسی ارشد    وحیدی, الهه    2015-06-13
114    مورد پژوهی در ملانکولیا: بررسی تحول مفهوم خودشیفتگی )در مسیر تخریب و مرگ ( در ادبیات موجود با تاکید بر رویکرد های روان تحلیلی و روابط موضوعی    دکتری (Ph.D)    حسین ابادی, مجید    2015-06-14
115    شناسایی مؤلفه های بازخورد بر اساس الگوی سایبرنتیک و ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش بازخورد    کارشناسی ارشد    حقدادی, فاطمه    2015-06-17
116    عوامل روان شناختی پیش بینی کننده در استفاده معلمان از رویکرد پژوهشی در تدریس    کارشناسی ارشد    عادلی پور, زکیه    2015-06-22
117    هیجانهای تحصیلی دانش اموزان ابتدایی، ارزیابی و تبیین در یک طرح نظریه زمینه ای    کارشناسی ارشد    کاظمی, بی بی خاطره    2015-06-27
118    نقش کارکردهای روانشناختی خانواده در سبک های هویتی و دلبستگی نوجوانان    کارشناسی ارشد    فتحی, فهیمه    2015-07-04
119    اثربخشی آموزش خوددلسوزی به شیوه ی گروهی بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی    کارشناسی ارشد    حسینی, فاطمه سادات    2015-07-04
120    رابطه جهت¬گیری مذهبی و انگیزش پیشرفت تحصیلی با میانجی¬گری تاب‏آوری در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    کارشناسی ارشد    شاکری کوشکی, رویا    2015-07-04
121    شناسایی مؤلفه‌های مرتبط با کاربست فراشناخت در زمینه‌ی پژوهش: ساخت و اعتباریابی مقیاس فراشناخت پژوهشی    کارشناسی ارشد    حقایقی, مرضیه    2015-07-06
122    تجربه زیسته پژوهشگران حوزه علوم رفتاری درخصوص به کارگیری منابع کسب شناخت در فرایند پژوهش    کارشناسی ارشد    نوری, حسن    2015-10-12
123    ارایه الگوی نظارت و راهنمایی آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد    کارشناسی ارشد    ناصری صادق, ساجده    2015-10-14
124    تبیین عوامل مؤثر بر رعایت اخلاق پژوهش دانشجویان و مقایسه سهم آن‌ها در زیرگروه‌های مختلف آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد    کارشناسی ارشد    پورحاجی, رویا    2015-10-19
125    مفهوم پژوهش و پیامدهای مورد انتظارِ آن از دیدگاه استادان و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد: بررسی تحولی و تطبیقی اثر بافت    کارشناسی ارشد    حاتمی کیا, سمیه    2015-10-26
126    تاثیر روش اجتماع پژوهشی در برنامه فلسفه برای کودکان بر هوش موفق دانش آموزان پایه هفتم    کارشناسی ارشد    گله دارکاخکی, زهره    2015-12-14
127    شناسایی نشانگر‌ها و ساختار عاملی کمک طلبی در زمینه ی پژوهش: ساخت و اعتبار یابی مقیاس کمک طلبی پژوهشی    کارشناسی ارشد    سعیدی رضوانی, طلیعه    2016-01-04
128    رابطه ی باورهای امید و سازگاری اجتماعی با فرسودگی تحصیلی با میانجیگری خودکارآمدی در دانشجویان کارشناسی ارشد    کارشناسی ارشد    آزادصفت, سیدنادر    2016-02-16
129    تدوین و ارزیابی اثربخشی بسته آموزشی شناختی- رفتاری الیس بر بی انگیزگی و فرسودگی تحصیلی دانش‏آموزان پیش دانشگاهی و سوم دبیرستان    کارشناسی ارشد    یعقوبی, سعیده    2016-04-09
130    ارائه مدل علّی درگیری و خودمختاری پژوهشی: با نقش واسطه‌ای معنای تحصیلی    کارشناسی ارشد    گراوند, یاسر    2016-04-19
131    بررسی نقش میانجیگرانه خودتنظیمی هیجانی و مهارت های حل مساله اجتماعی در تبیین رابطه بین سبک های فرزندپروری ادراک شده و اضطراب امتحان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    کارشناسی ارشد    جلیلی, فاطمه    2016-04-30
132    هیجان، خلق‌وخو، ویژگی‌های شناختی اجتماعی و رفتار جامعه‌گرا در کودکان آزار دیده: آزمون یک الگوی علّی    دکتری (Ph.D)    عطاری, آزاده    2016-05-21
133    شناسایی طرح واره های ناسازگار اولیه دانش آموزان قلدر و قربانی در مدرسه    کارشناسی ارشد    شایسته تاز, ترانه    2016-06-11
134    نقش مزاج مرکب بر اساس طب سنتی در پیش بینی افسردگی، اضطراب، خشم و عملکرد اجتماعی    کارشناسی ارشد    دانش, زهرا    2016-06-14
135    اثر آموزش فنون یادیار بر تقویت حافظه و خودکارآمدی حافظه دانش آموزان سوم متوسطه    کارشناسی ارشد    باصری, مرتضی    2016-06-18
136    شناسایی مشکلات هیجانی، انگیزشی و اجتماعی دانش‏آموزان با اختلالات یادگیری براساس یک پژوهش ترکیبی و مقایسه با دانش‏آموزان عادی    کارشناسی ارشد    صمدی سلجوقی, عالیه    2016-06-25
137    ساخت و اعتباریابی مقیاس خودتنظیمی پژوهشی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی    کارشناسی ارشد    کوهی, محمد    2016-09-27
138    غربالگری نوزادان در ریسک اتیسم بر اساس قابلیتهای پردازش دیداری    دکتری (Ph.D)    حدادی, پروانه    2016-10-19
139    بررسی اثربخشی آموزش گروهی خودشفقتی بر کاهش استرس فرزندپروری و افزایش خودکارآمدی والدینی و تاب آوری مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم    کارشناسی ارشد    موسی زاده, سرور    2016-11-01
140    نقش میانجیگرانه خودتنظیمی شناختی هیجانی وسیستم فعال‏ساز/بازداری رفتاری در تبیین رابطه بین حساسیت پردازش حسی بالا و تکانشگری در اداره ‏ی کلاس    کارشناسی ارشد    ذبیحی, معصومه    2016-11-14
141    تأثیر آموزشِ گروهی مبتنی بر نظریه عقلانی- هیجانی- رفتاری (REBT)، بر کاهش نگرانی، عدم تحمل بلاتکلیفی و جهت گیری منفی به مشکل در دانشجویان دانشگاه فردوسی    کارشناسی ارشد    قبادی, ارمغان    2016-11-15
142    رابطه ساختار خانواده با میانجی‌گری سبک‌های هویتی و سازگاری اجتماعی با افت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه دوم    کارشناسی ارشد    پیری قاچاق, حسین    2017-02-11
143    بررسی نقش خردمندی بر سازگاری زناشویی با میانجیگری سبک‌های حل تعارض و هویت    کارشناسی ارشد    خالویی, شهره    2017-02-14
144    نیازسنجی سواد رایانه‌ای خاص پژوهشگران آموزشی درجامعه اساتید و دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد    کارشناسی ارشد    شیری, مریم    2017-03-07
145    شناسایی چالش های روشی و اخلاقی پژوهش با کودکان    کارشناسی ارشد    صادق زاده, فاطمه    2017-03-14
146    رابطه کمال گرایی معلمان و دانش آموزان با خودکارآمدی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان با میانجی گری اضطراب امتحان    کارشناسی ارشد    صالحی نژاد, مریم    2017-04-08
147    تاثیرآموزش گروهی تنظیم هیجان از طریق بازی برکاهش اضطراب امتحان و بهبود انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر    کارشناسی ارشد    عرب, زینب    2017-04-20
148    تبیین علل بی انگیزگی بی سوادان برای شرکت در کلاس های سوادآموزی در منطقه زیرکوه: تجربه زیسته بی سوادان و آموزگاران    کارشناسی ارشد    محمودی, حسین    2017-04-22
149    تجربه زیسته استادان گروه های علوم انسانی از شیوه های ارزشیابی‌ دانشجویان و پیامدهای روان‌شناختی آن    کارشناسی ارشد    ناصری, فاطمه    2017-05-06
150    پیامدهای روانشناختی سرطان پستان : مرور نظام دار، طراحی بسته درمانی پیشگیرانه و تعیین اثربخشی آن    دکتری (Ph.D)    رفائی سعیدی, نسرین    2017-05-07
151    بررسی نگرش اعضای هیئت علمی نسبت به سیاست‌های پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد و رابطه آن با رفتار دانشی آن ها    کارشناسی ارشد    تیزهوش, صبورا    2017-05-09
152    ساخت و اعتبار یابی مقیاس هوش عملی دانشجویان    کارشناسی ارشد    قلعه نوی, فریبا    2017-05-13
153    اعتباریابی پرسشنامه مشارکت والدین در فرایند تحصیلی کودکان و نوجوانان هوور-دمپسی و ساندلر    کارشناسی ارشد    هاشمی, مرجان سادات    2017-05-27
154    بررسی اثربخشی آموزش تفکر منطقی-هیجانی به شیوه گروهی بر کاهش اضطراب و افزایش خودکار آمدی نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک در شهر مشهد    کارشناسی ارشد    امیریان, محبوبه سادات    2017-07-04
155    مقایسه اثر بخشی روان درمانی شناختی رفتاری و بازتاب درمانی بر کاهش وزن و میزان افسردگی و اضطراب افراد مبتلا به چاقی.    کارشناسی ارشد    اسکندری نصرابادی, ثمینه    2017-07-04
156    بررسی و تحلیل روایی و پایایی آزمون بسندگی زبان عربی در کشور و مقایسه ی جایگاه آن با آزمون های بسندگی در کشور های حوزه ی زبان عربی    کارشناسی ارشد    مهرام, محمدامین    2017-09-17