ﻝیﺲﺗ ﺩﺭﻮﺳ
ﺶﻣﺍﺮﻫ ﻊﻧﻭﺎﻧ ﺩﺮﺳ ﻢﻘﻄﻋ
1    روانشناسی اجتماعی درتعلیم و تربیت    کارشناسی
2    روانشناسی تربیتی    کارشناسی
3    تفاوتهای فردی کودکان    کارشناسی
4    روانشناسی عمومی    کارشناسی
5    روانشناسی تربیتی    کارشناسی
6    روشهای آماری در علوم تربیتی    کارشناسی
7    سنجش و اندازه گیری درعلوم تربیتی    کارشناسی
8    مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی    کارشناسی
9    آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی    کارشناسی
10    روانشناسی بازی    کارشناسی
11    روانشناسی آموزش خواندن    کارشناسی
12    روانشناسی اجتماعی    کارشناسی
13    آمار استنباطی پیشرفته    کارشناسی ارشد
14    روشهای آماری پیشرفته    کارشناسی ارشد
15    روانشناسی اجتماعی پیشرفته    کارشناسی ارشد
16    روش های تحقیق در علوم شناختی    کارشناسی ارشد
17    استفاده ‌از روشهای‌ آماری‌ و پژوهشی‌ پیشرفته ‌در روانشناسی    کارشناسی ارشد
18    آمار پیشرفته وتحلیل داده ها    کارشناسی ارشد
19    روشهای تحقیق پیشرفته وکاربرد کامپیوتر در تحقیقات تربیتی    کارشناسی ارشد
20    کاربرد آماراستنباطی درمدیریت آموزشی    کارشناسی
21    کاربرد کامپیوتر در تحقیقات تربیتی    کارشناسی ارشد
22    روشهای آماری - ۱    کارشناسی ارشد
23    روشهای آماری - ۲    کارشناسی ارشد
24    روش های آماری در روانشناسی    کارشناسی ارشد
25    کاربرد تئوری ها واصول یاد گیری در برنامه ریزی درسی    کارشناسی ارشد
26    روان شناسی تربیتی واندازه گیری پیشرفت تحصیلی    کارشناسی ارشد
27    آمار استنباطی    کارشناسی ارشد
28    روان شناسی تربیتی    کارشناسی
29    نظریه های انگیزش در آموزش وپرورش    کارشناسی ارشد
30    روش تحقیق    کارشناسی
31    نظریه های یادگیری کاربردی    کارشناسی ارشد
32    سنجش واندازه گیری    کارشناسی ارشد
33    روشهای نمونه گیری    کارشناسی ارشد
34    امار استنباطی وروش تحقیق پیشرفته    دکتری (Ph.D)
35    روانشناسی تربیتی    دکتری (Ph.D)
36    مسائل روانسنجی    دکتری (Ph.D)
37    آمار چند متغیری    دکتری (Ph.D)
38    آمار وطرح های تحقیقاتی در برنامه درسی    دکتری (Ph.D)
39    کاربرد رایانه درآموزش وپروش    دکتری (Ph.D)
40    شیوه های پیشرفته روانسنجی    دکتری (Ph.D)