لیست کتابها
ردیف عنوان کتاب شماره چاپ تاریخ آخرین انتشار انتشارات نویسندگان
1    روابط ساختاری خطی در تحقیقات علوم انسانی    اول    2012-04-20    آوای نور    حسین کارشکی
2    انگیزش در یادگیری و آموزش: نظریه ها و کاربردها    اول    2012-04-20    آوای نور    حسین کارشکی,نیکچهره محسنی
3    اعتیاد به اینترنت از دیدگاه روان شناسی    اول    2013-04-21    آوای نور    حسین کارشکی,فاطمه بیدی
4    طراحی و گزارش‌نویسی پژوهش در روان‌شناسی    اول    2017-05-02    ارجمند    حسین کارشکی
5    خودکارآمدی سلامتی: مباحث و مداخلاتی در حوزه روان شناسی سلامت    اول    2017-05-02    آوای نور    حسین کارشکی
6    روابط ساختاری خطی در تحقیقات علوم انسانی    پنجم    2017-01-31    آوای نور    حسین کارشکی
7    انگیزش در یادگیری و آموزش: نظریه ها و کاربردها    چهارم    2017-01-31    آوای نور    حسین کارشکی,نیکچهره محسنی
8    آزمون و آزمون سازی در تحقیقات علوم تربیتی و رفتاری    اول    2017-12-21    ارجمند    حسین کارشکی